لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Tempted (The Great Tempter / The Great Seducer / Widaehan Yoohokja / 위대한 유혹자)

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English 위대한유혹자.The.Great.Tempter.E04.180313.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 & 4 [VIU Ver.] "I’m on Your Side" & "How Can Anyone Hate Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.The.Great.Tempter.E04.180313.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 3 & 4 [Kocowa Ver.] "I’m on Your Side" & "How Can Anyone Hate Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.The.Great.Tempter.E03.180313.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 & 4 [VIU Ver.] "I’m on Your Side" & "How Can Anyone Hate Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.The.Great.Tempter.E03.180313.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 3 & 4 [Kocowa Ver.] "I’m on Your Side" & "How Can Anyone Hate Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.The.Great.Tempter.E02.180312.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 & 2 [VIU Ver.] "The Best Revenge" & "Surprise Engagement Announcement". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.The.Great.Tempter.E02.180312.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 & 2 [Kocowa Ver.] "The Best Revenge" & "Surprise Engagement Announcement". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.The.Great.Tempter.E01.180312.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 & 2 [VIU Ver.] "The Best Revenge" & "Surprise Engagement Announcement". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.The.Great.Tempter.E01.180312.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 & 2 [Kocowa Ver.] "The Best Revenge" & "Surprise Engagement Announcement". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.The.Great.Seducer.E04.180313.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 & 4 [VIU Ver.] "I’m on Your Side" & "How Can Anyone Hate Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.The.Great.Seducer.E04.180313.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 3 & 4 [Kocowa Ver.] "I’m on Your Side" & "How Can Anyone Hate Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.The.Great.Seducer.E03.180313.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 & 4 [VIU Ver.] "I’m on Your Side" & "How Can Anyone Hate Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.The.Great.Seducer.E03.180313.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 3 & 4 [Kocowa Ver.] "I’m on Your Side" & "How Can Anyone Hate Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.The.Great.Seducer.E02.180312.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 & 2 [VIU Ver.] "The Best Revenge" & "Surprise Engagement Announcement". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.The.Great.Seducer.E02.180312.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 & 2 [Kocowa Ver.] "The Best Revenge" & "Surprise Engagement Announcement". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.The.Great.Seducer.E01.180312.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 & 2 [VIU Ver.] "The Best Revenge" & "Surprise Engagement Announcement". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.The.Great.Seducer.E01.180312.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 & 2 [Kocowa Ver.] "The Best Revenge" & "Surprise Engagement Announcement". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.Tempted.E04.180313.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 & 4 [VIU Ver.] "I’m on Your Side" & "How Can Anyone Hate Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.Tempted.E04.180313.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 3 & 4 [Kocowa Ver.] "I’m on Your Side" & "How Can Anyone Hate Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.Tempted.E03.180313.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 & 4 [VIU Ver.] "I’m on Your Side" & "How Can Anyone Hate Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.Tempted.E03.180313.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 3 & 4 [Kocowa Ver.] "I’m on Your Side" & "How Can Anyone Hate Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.Tempted.E02.180312.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 & 2 [VIU Ver.] "The Best Revenge" & "Surprise Engagement Announcement". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.Tempted.E02.180312.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 & 2 [Kocowa Ver.] "The Best Revenge" & "Surprise Engagement Announcement". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.Tempted.E01.180312.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 & 2 [VIU Ver.] "The Best Revenge" & "Surprise Engagement Announcement". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한유혹자.Tempted.E01.180312.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 & 2 [Kocowa Ver.] "The Best Revenge" & "Surprise Engagement Announcement". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 위대한 유혹자.The.Great.Tempter.E04.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 위대한 유혹자.The.Great.Tempter.E03.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 위대한 유혹자.The.Great.Tempter.E02.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 위대한 유혹자.The.Great.Tempter.E02.180312.HDTV.H264-NEXT-VIKI   gabbyu
[VIKI] Synced to NEXT version and re-encoded versions. 
English 위대한 유혹자.The.Great.Tempter.E01.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 위대한 유혹자.The.Great.Tempter.E01.180312.HDTV.H264-NEXT-VIKI   gabbyu
[VIKI] Synced to NEXT version and re-encoded versions. 
English 위대한 유혹자.The.Great.Seducer.E02.180312.HDTV.H264-NEXT-VIKI   gabbyu
[VIKI] Synced to NEXT version and re-encoded versions. 
English 위대한 유혹자.The.Great.Seducer.E01.180312.HDTV.H264-NEXT-VIKI   gabbyu
[VIKI] Synced to NEXT version and re-encoded versions. 
English 위대한 유혹자.Tempted.E02.180312.HDTV.H264-NEXT-VIKI   gabbyu
[VIKI] Synced to NEXT version and re-encoded versions. 
English 위대한 유혹자.Tempted.E01.180312.HDTV.H264-NEXT-VIKI   gabbyu
[VIKI] Synced to NEXT version and re-encoded versions. 
English The.Great.Seducer.E03-04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03-04[360p;450p;720p]VIU 
English The.Great.Seducer.E01-02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01-02[360p;450p;720p]VIU 
Farsi/Persian 위대한유혹자.The Great Seducer_Ep03_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 위대한유혹자.The Great Seducer_Ep02_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 위대한유혹자.The Great Seducer_Ep01_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian The.Great.Seducer-E02-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Great.Seducer-E01-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Great.Seducer.E04-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian The.Great.Seducer.E04.@OpusSub   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian The.Great.Seducer.E03-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian The.Great.Seducer.E03.@OpusSub   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian The.Great.Seducer.E02.@OpusSub   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian The.Great.Seducer.E01.@OpusSub   Bahar336
ترجمه و زیرنویس: بهار►► https://telegram.me/OpusSub 
French [FRSub] The Great Seducer.E04   SataniaG
720p-NEXT 
French [FRSub] The Great Seducer.E03   SataniaG
720p-NEXT 
French [FRSub] The Great Seducer.E02   SataniaG
720p-NEXT 
French [FRSub] The Great Seducer.E01   SataniaG
720p-NEXT 
Indonesian 핀핀ㅡ위대한.유혹자.ㅡMBC.The.Great.Seducer.E04.180313.HDTV.NEXT   faridusman
IDFL™ SubsCrew | indosubsfu.wordpress.com | Maaf agak telat ya. Enjoy for my subs. ^^ 
Indonesian 핀핀ㅡ위대한.유혹자.ㅡMBC.The.Great.Seducer.E03.180313.HDTV.NEXT   faridusman
IDFL™ SubsCrew | indosubsfu.wordpress.com | Maaf agak telat ya. Enjoy for my subs. ^^ 
Indonesian 핀핀ㅡ위대한.유혹자.ㅡMBC.The.Great.Seducer.E02.180312.HDTV.NEXT   faridusman
IDFL™ SubsCrew | indosubsfu.wordpress.com | Yes, sy ngesub ini akhirnya. Sy dukung semua pemeran utama dalam drama ini, termasuk Woo Do Hwan. Hihi. Enjoy ya. ^^ 
Indonesian 핀핀ㅡ위대한.유혹자.ㅡMBC.The.Great.Seducer.E01.180312.HDTV.NEXT   faridusman
IDFL™ SubsCrew | indosubsfu.wordpress.com | Yes, sy ngesub ini akhirnya. Sy dukung semua pemeran utama dalam drama ini, termasuk Woo Do Hwan. Hihi. Enjoy ya. ^^ 
Indonesian 위대한유혹자ㅡㅡ💚The.Great.Seducer.E04💚ㅡㅡuchakka   uchakka
💚Diterjemahkan oleh @uchakka💚 
Indonesian 위대한유혹자ㅡㅡ💚The.Great.Seducer.E03💚ㅡㅡuchakka   uchakka
💚Diterjemahkan oleh @uchakka💚 
Indonesian 위대한유혹자ㅡㅡ💚The.Great.Seducer.E02💚ㅡㅡuchakka   uchakka
💚Diterjemahkan oleh @uchakka💚 
Indonesian 위대한유혹자ㅡㅡ💚The.Great.Seducer.E01💚ㅡㅡuchakka   uchakka
💚Diterjemahkan oleh @uchakka💚 
Indonesian 위대한유혹자ㅡㅡTemptedㅡㅡE04.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 위대한유혹자ㅡㅡTemptedㅡㅡE03.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 위대한유혹자ㅡㅡTemptedㅡㅡE02.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 위대한유혹자ㅡㅡTemptedㅡㅡE01.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian The.Great.Seducer.E03 Chals1703   Chals1703
Enjoy and Rate. 
Indonesian The.Great.Seducer.E01 Chals1703   Chals1703
Enjoy and Rate. 
Indonesian The Great Seducer - 위대한 유혹자 = EP 01-02 hanafumiko   hanafumiko23
SUB BY VIU 
Spanish 위대한 유혹자.The.Great.Tempter.E02.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 위대한 유혹자.The.Great.Tempter.E01.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish E03-04_Tempted(The_Great_Seducer)_위대한_유혹자   Dewroz
[VIKI] Sincronizado por DDP | http://duendesdepolvo.blogspot.com/ VERSIÓN NEXT 
Spanish E01-02_Tempted(The_Great_Seducer)_위대한_유혹자   Dewroz
[VIKI] Sincronizado por DDP | http://duendesdepolvo.blogspot.com/ VERSIÓN NEXT