لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Radio Romance (라디오 로맨스 / Radio Romaenseu)

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic 라디오 로맨스.E01.180129.720p-NEXT [DramaFever123]   Anonymous
DramaFever123.blogspot.com للمزيد من الترجمات الحصريه زوروا موقع  
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E14.180313.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 14 [VIU Ver.] "Why Do You Ask?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E14.180313.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 13 & 14 [Kocowa Ver.] "I Should Apologize" & "Why Do You Ask?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E13.180312.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 [VIU Ver.] "I Should Apologize". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E13.180312.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 13 & 14 [Kocowa Ver.] "I Should Apologize" & "Why Do You Ask?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E12.180306.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 12 [VIU Ver.] "The Voice I Want to Hear". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E12.180306.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 11 & 12 [Kocowa Ver.] "Will You Stay with Me Today?" & "The Voice I Want to Hear". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E11.180305.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 [VIU Ver.] "Will You Stay with Me Today?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E11.180305.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 11 & 12 [Kocowa Ver.] "Will You Stay with Me Today?" & "The Voice I Want to Hear". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E10.180227.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 10 [VIU Ver.] "I Want to Trust You". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E10.180227.HDTV.H264.-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 & 10 [Kocowa Ver.] "Silent Cry" & "I Want to Trust You". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E09.180226.HDTV.H264.-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 [VIU Ver.] "Silent Cry". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E09.180226.HDTV.H264.-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 & 10 [Kocowa Ver.] "Silent Cry" & "I Want to Trust You". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E08.180220.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 & 8 [VIU Ver.] "After the Kiss" & "Until You Recognize Me". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E08.180220.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 7 & 8 [Kocowa Ver.] "After the Kiss" & "Until You Recognize Me". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E07.180220.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 & 8 [VIU Ver.] "After the Kiss" & "Until You Recognize Me". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E07.180220.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 7 & 8 [Kocowa Ver.] "After the Kiss" & "Until You Recognize Me". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E06.180213.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 & 6 [VIU & Kocowa Ver.] "Accidently Live" & "Don't You Remember Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E06.180213.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 & 6 [VIU & Kocowa Ver.] "Accidently Live" & "Don't You Remember Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E05.180213.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 & 6 [VIU & Kocowa Ver.] "Accidently Live" & "Don't You Remember Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E05.180213.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 & 6 [VIU & Kocowa Ver.] "Accidently Live" & "Don't You Remember Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E04.180206.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 4 [VIU Ver.] "One Night Two Days with Ji Soo Ho". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E04.180206.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 3 & 4 [Kocowa Ver.] "The Contract" & "One Night Two Days with Ji Soo Ho". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E03.180205.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 [VIU Ver.] "The Contract". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E03.180205.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 3 & 4 [Kocowa Ver.] "The Contract" & "One Night Two Days with Ji Soo Ho". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E02.180130.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 2 [VIU Ver.] "Doctor & Patient". Synced for NEXT. Enjoy.... ;)  
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E02.180130.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 & 2 [Kocowa Ver.] "Rain Cloud" & "Doctor & Patient". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E01.180129.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 [VIU Ver.] "Rain Cloud". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . 
English 라디오로맨스-Radio.Romance.E01.180129.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 & 2 [Kocowa Ver.] "Rain Cloud" & "Doctor & Patient". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) . 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E14.180313.HDTV.H264-SS-Viu   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E13.180312.HDTV.H264-SS-Viu   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E12.180306.HDTV.H264-SS-Viu   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E11.180305.HDTV.H264-SS-Viu   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E11.180305.HDTV.H264-SS-Viki   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E10.180227.HDTV.H264-SS-Viu   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E10.180227.HDTV.H264-SS-Viki   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E09.180226.HDTV.H264-SS-Viu   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E09.180226.HDTV.H264-SS-Viki   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E08.180220.HDTV.H264-SS-Viu   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E08.180220.HDTV.H264-SS-Viki   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E07.180220.HDTV.H264-SS-Viu   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E07.180220.HDTV.H264-SS-Viki   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E06.180213.HDTV.H264-SS-Viu   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E06.180213.HDTV.H264-SS-Viki   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E05.180213.HDTV.H264-SS-Viu   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E05.180213.HDTV.H264-SS-Viki   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E04.180206.HDTV.H264-SS-Viu   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E04.180206.HDTV.H264-SS-Viki   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E03.180205.HDTV.H264-SS-Viu   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E03.180205.HDTV.H264-SS-Viki   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E02.180130.HDTV.H264-SS-Viu   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E02.180130.HDTV.H264-SS-Viki   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E01.180129.HDTV.H264-SS-Viu   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오로맨스.Radio.Romance.E01.180129.HDTV.H264-SS-Viki   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English 라디오 로맨스.Radio.Romance.E14.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 라디오 로맨스.Radio.Romance.E13.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 라디오 로맨스.Radio.Romance.E12.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 라디오 로맨스.Radio.Romance.E10.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 라디오 로맨스.Radio.Romance.E09.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 라디오 로맨스.Radio.Romance.E08.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 라디오 로맨스.Radio.Romance.E07.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 라디오 로맨스.Radio.Romance.E06.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 라디오 로맨스.Radio.Romance.E05.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 라디오 로맨스.Radio.Romance.E04.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 라디오 로맨스.Radio.Romance.E03.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 라디오 로맨스.Radio.Romance.E02.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ 
English 라디오 로맨스.Radio.Romance.E01.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ https://www.facebook.com/aaaAKIRASENDOooo/  
English Radio.Romance.E14[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.14[360p;450p;720p]VIU 
English Radio.Romance.E13[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.13[360p;450p;720p]VIU 
English Radio.Romance.E11-12[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.11-12[360p;450p;720p]VIU 
English Radio.Romance.E10[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.10[360p;450p;720p]VIU 
English Radio.Romance.E09[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.09[360p;450p;720p]VIU 
English Radio.Romance.E07-08[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.07-08[360p;450p;720p]VIU 
English Radio.Romance.E06   kique454
verc. viki.com + otra verc.  
English Radio.Romance.E05-06[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.05-06[360p;450p;720p]VIU 
English Radio.Romance.E05   kique454
verc. viki.com + otra verc. 
English Radio.Romance.E04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.04[360p;450p;720p]VIU 
English Radio.Romance.E03[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03[360p;450p;720p]VIU 
English Radio.Romance.E02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.02[360p;450p;720p]VIU 
English Radio.Romance.E02   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English Radio.Romance.E01[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01[360p;450p;720p]VIU 
English Radio Romance VIU-WEB Episode 13   pakde-subs
Get the drama here dramakoreaterbaru.net 
English [Eng Sub - Viu] Radio.Romance.E14.180313.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viu] Radio.Romance.E13.180312.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viu] Radio.Romance.E12.180306.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viu] Radio.Romance.E11.180305.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viu] Radio.Romance.E10.180227.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viu] Radio.Romance.E09.180226.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viu] Radio.Romance.E08.180220.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viu] Radio.Romance.E07.180220.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viu] Radio.Romance.E06.180213.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viu] Radio.Romance.E05.180213.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viu] Radio.Romance.E04.180206.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viu] Radio.Romance.E03.180205.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viu] Radio.Romance.E02.180130.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viu] Radio.Romance.E01.180129.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viu Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viki] Radio.Romance.E11.180305.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viki] Radio.Romance.E10.180227.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viki] Radio.Romance.E09.180226.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viki] Radio.Romance.E08.180220.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viki] Radio.Romance.E07.180220.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viki] Radio.Romance.E06.180213.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viki] Radio.Romance.E05.180213.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viki] Radio.Romance.E04.180206.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viki] Radio.Romance.E03.180205.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viki] Radio.Romance.E02.180130.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
English [Eng Sub - Viki] Radio.Romance.E01.180129.HDTV.H264-SS   Mrs-Yoon
× Viki Version × ♥ You Are Our Hi5hLi5ht ♥ 
Farsi/Persian 라디오로맨스_Radio Romance.E14_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 라디오로맨스_Radio Romance.E13_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 라디오로맨스_Radio Romance.E12_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 라디오로맨스_Radio Romance.E11_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 라디오로맨스_Radio Romance.E10_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 라디오로맨스_Radio Romance.E09_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 라디오로맨스_Radio Romance.E08_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 라디오로맨스_Radio Romance.E07_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 라디오로맨스_Radio Romance.E06_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 라디오로맨스_Radio Romance.E05_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 라디오로맨스_Radio Romance.E04_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 라디오로맨스_Radio Romance.E03_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 라디오로맨스_Radio Romance.E02_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian 라디오로맨스_Radio Romance.E01_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian Radio.Romance.E14-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Radio.Romance.E13-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Radio.Romance.E12-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Radio.Romance.E11-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Radio.Romance.E10-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Radio.Romance.E09-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Radio.Romance.E08-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Radio.Romance.E07-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Radio.Romance.E06-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگلند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Radio.Romance.E05-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Radio.Romance.E04-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Radio.Romance.E03-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Radio.Romance.E02-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Radio.Romance.E01-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Radio Romance.E01. ( se7enDL.ir )   azam gz
زیرنویس فارسی قسمت 01 عشق رادیویی ترجمه اختصاصی از سایت سون دی ال www.se7enDL.ir مترجم حمید موسوی 
Farsi/Persian Radio Romance Episode 14   Persian Dream Team
Parnaz - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Radio Romance Episode 13   Persian Dream Team
Parnaz - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Radio Romance Episode 12   Persian Dream Team
Parnaz - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Radio Romance Episode 11   Persian Dream Team
Parnaz - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Radio Romance Episode 10   Persian Dream Team
Parnaz - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Radio Romance Episode 09   Persian Dream Team
Parnaz - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Radio Romance Episode 08   Persian Dream Team
Parnaz - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Radio Romance Episode 07   Persian Dream Team
Parnaz - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Radio Romance Episode 06   Persian Dream Team
Parnaz - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Radio Romance Episode 05   Persian Dream Team
Parnaz - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Radio Romance Episode 04   Persian Dream Team
Parnaz - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Radio Romance Episode 03   Persian Dream Team
Parnaz - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Radio Romance Episode 02   Persian Dream Team
Parnaz - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Radio Romance Episode 01   Persian Dream Team
Parnaz - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Radio Romance E12 [H5Lmyangels]   H5Lmyangels
Translated By Highlight (B2ST) Iranian Fans: hi5hli5ht-myangels.com 
Farsi/Persian Radio Romance E11 [H5Lmyangels]   H5Lmyangels
Translated By Highlight (B2ST) Iranian Fans: hi5hli5ht-myangels.com 
Farsi/Persian Radio Romance E10 [H5Lmyangels]   H5Lmyangels
Translated By Highlight (B2ST) Iranian Fans: hi5hli5ht-myangels.com 
Farsi/Persian Radio Romance E09 [H5Lmyangels]   H5Lmyangels
Translated By Highlight (B2ST) Iranian Fans: hi5hli5ht-myangels.com 
Farsi/Persian Radio Romance E08 [H5Lmyangels]   H5Lmyangels
Translated By Highlight (B2ST) Iranian Fans: hi5hli5ht-myangels.com 
Farsi/Persian Radio Romance E07 [H5Lmyangels]   H5Lmyangels
Translated By Highlight (B2ST) Iranian Fans: hi5hli5ht-myangels.com 
Farsi/Persian Radio Romance E06 [H5Lmyangels]   H5Lmyangels
Translated By Highlight (B2ST) Iranian Fans: hi5hli5ht-myangels.com 
Farsi/Persian Radio Romance E05 [H5Lmyangels]   H5Lmyangels
Translated By Highlight (B2ST) Iranian Fans: hi5hli5ht-myangels.com 
Farsi/Persian Radio Romance E04 [H5Lmyangels]   H5Lmyangels
Translated By Highlight (B2ST) Iranian Fans: hi5hli5ht-myangels.com 
Farsi/Persian Radio Romance E04   azam gz
( www.se7enDL.ir ) ترجمه اختصاصی سون دی ال مترجم : حمید موسوی 
Farsi/Persian Radio Romance E03 [H5Lmyangels]   H5Lmyangels
Translated By Highlight (B2ST) Iranian Fans: hi5hli5ht-myangels.com 
Farsi/Persian Radio Romance E03   azam gz
( www.se7enDL.ir ) ترجمه اختصاصی سون دی ال مترجم : حمید موسوی 
Farsi/Persian Radio Romance E02 [H5Lmyangels]   H5Lmyangels
Translated By Highlight (B2ST) Iranian Fans: hi5hli5ht-myangels.com 
Farsi/Persian Radio Romance E02 ( Se7enDL.ir )   azam gz
زیرنویس فارسی قسمت 02 عشق رادیویی ترجمه اختصاصی از سایت سون دی ال www.se7enDL.ir مترجم حمید موسوی  
Farsi/Persian Radio Romance E01 [H5Lmyangels]   H5Lmyangels
Translated By Highlight (B2ST) Iranian Fans: hi5hli5ht-myangels.com 
Indonesian ㅡ라디오ㅡ로맨스ㅡRadio.Romance.Episode 04-NEXT-VIU   AzH
[VIU Version] Sync dengan versi NEXT, tanpa credit | Download Here: http://rerips.com/tv/radio-romance/ | https://www.facebook.com/reripsdotcom/ 
Indonesian ㅡ라디오ㅡ로맨스ㅡRadio.Romance.Episode 03-NEXT-VIU   AzH
[VIU Version] Sync dengan versi NEXT, tanpa credit | Download Here: http://rerips.com/tv/radio-romance/ | https://www.facebook.com/reripsdotcom/  
Indonesian ㅡ라디오ㅡ로맨스ㅡRadio.Romance.Episode 02-NEXT-VIU   AzH
[VIU Version] Sync dengan versi NEXT, tanpa credit | Download Here: http://rerips.com/tv/radio-romance/ | https://www.facebook.com/reripsdotcom/ 
Indonesian ㅡ라디오ㅡ로맨스ㅡRadio.Romance.Episode 01-NEXT-VIU   AzH
[VIU Version] Sync dengan versi NEXT, tanpa credit | Download Here: http://rerips.com/tv/radio-romance/ | https://www.facebook.com/reripsdotcom/ 
Indonesian ㅡ라디오ㅡ로맨스ㅡRadio.Romance.E02.180129.HDTV.H264-NEXT   Suganime
Radio Romance Episode 02 .Sub english by RuoXi , diterjemahkan oleh PacarNyaYooJung, follow ig: s982312 , please rate Good. 
Indonesian ㅡ라디오ㅡ로맨스ㅡRadio.Romance.E01.180129.HDTV.H264-NEXT   Suganime
Radio Romance Episode 01 Sub english by RuoXi , diterjemahkan oleh PacarNyaYooJung, please follow ig: s982312 
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.RomanceㅡㅡEpisode 14.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Tinggal 2 episode lagi. Selamat menonton😊 
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.RomanceㅡㅡEpisode 13.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.RomanceㅡㅡEpisode 12.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊  
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.RomanceㅡㅡEpisode 11.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊  
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.RomanceㅡㅡEpisode 10.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.RomanceㅡㅡEpisode 09.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.RomanceㅡㅡEpisode 08.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.RomanceㅡㅡEpisode 07.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.RomanceㅡㅡEpisode 06.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.RomanceㅡㅡEpisode 05.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.RomanceㅡㅡEpisode 04.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊  
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.RomanceㅡㅡEpisode 03.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊  
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.RomanceㅡㅡEpisode 02.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊  
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.RomanceㅡㅡEpisode 01.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊  
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.Romance.E14-by. nuneLymee   nuneLymee
Follow IG : @kdramanews.id untuk Info seputar Drama Korea. | Translated by. nuneLymee. Thanks for download and rate! 💕  
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.Romance.E13-by. nuneLymee   nuneLymee
Follow IG : @kdramanews.id untuk Info seputar Drama Korea. | Translated by. nuneLymee. Thanks for download and rate! 💕  
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.Romance.E11-by. nuneLymee   nuneLymee
Follow IG : @kdramanews.id untuk Info seputar Drama Korea. | Translated by. nuneLymee. Thanks for download and rate! 💕  
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.Romance.E10-by. nuneLymee   nuneLymee
Follow IG : @kdramanews.id untuk Info seputar Drama Korea. | Translated by. nuneLymee. Thanks for download and rate! 💕  
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.Romance.E09-by. nuneLymee   nuneLymee
Follow IG : @kdramanews.id untuk Info seputar Drama Korea. | Translated by. nuneLymee. Thanks for download and rate! 💕  
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.Romance.E07-by. nuneLymee   nuneLymee
Follow IG : @kdramanews.id untuk Info seputar Drama Korea. | Translated by. nuneLymee. Thanks for download and rate! 💕  
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.Romance.E06-by. nuneLymee   nuneLymee
Follow IG : @kdramanews.id untuk Info seputar Drama Korea. | Translated by. nuneLymee. Thanks for download and rate! 💕  
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.Romance.E05-by. nuneLymee   nuneLymee
Maaf ya telat. Kemarin laptopku rusak hehe. Jadi baru sekarang boleh dipakai normal lagi. | Follow IG : @kdramanews.id untuk Info seputar Drama Korea. | Translated by. nuneLymee. Thanks for download and rate! 💕  
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.Romance.E04-by. nuneLymee   nuneLymee
Follow IG : @kdramanews.id untuk Info seputar Drama Korea. | Translated by. nuneLymee. Thanks for download and rate! 💕  
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.Romance.E03-by. nuneLymee   nuneLymee
Follow IG : @kdramanews.id untuk Info seputar Drama Korea. | Translated by. nuneLymee. Thanks for download and rate! 💕  
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.Romance.E02-by. nuneLymee   nuneLymee
Follow IG : @kdramanews.id untuk Info seputar Drama Korea. | Translated by. nuneLymee. Thanks for download and rate! 💕  
Indonesian 라디오ㅡ로맨스ㅡㅡRadio.Romance.E01-by. nuneLymee   nuneLymee
Follow IG : @kdramanews.id untuk Info seputar Drama Korea. | Translated by. nuneLymee. Thanks for download and rate! 💕  
Indonesian 라디오로맨스ㅡRadio.Romance.E14.180313.HDTV.H264 [feat. Artha Regina]   griztha08
IDFL.me 
Indonesian 라디오로맨스ㅡRadio.Romance.E13.180312.HDTV.H264 [feat. Artha Regina]   griztha08
IDFL.me 
Indonesian 라디오로맨스ㅡRadio.Romance.E12.180306.HDTV.H264 [feat. Artha Regina]   griztha08
IDFL.me 
Indonesian 라디오로맨스ㅡRadio.Romance.E11.180305.HDTV.H264 [feat. Artha Regina]   griztha08
IDFL.me 
Indonesian 라디오로맨스ㅡRadio.Romance.E10.180227.HDTV.H264 [feat. Artha Regina]   griztha08
IDFL.me 
Indonesian 라디오로맨스ㅡRadio.Romance.E09.180226.HDTV.H264 [feat. Artha Regina]   griztha08
IDFL.me 
Indonesian 라디오로맨스ㅡRadio.Romance.E08.180220.HDTV.H264 [feat. Artha Regina]   griztha08
IDFL.me 
Indonesian 라디오로맨스ㅡRadio.Romance.E07.180220.HDTV.H264 [feat. Artha Regina]   griztha08
IDFL.me 
Indonesian 라디오로맨스ㅡRadio.Romance.E06.180213.HDTV.H264 [feat. Artha Regina]   griztha08
IDFL.me 
Indonesian 라디오로맨스ㅡRadio.Romance.E05.180213.HDTV.H264 [feat. Artha Regina]   griztha08
IDFL.me 
Indonesian 라디오로맨스ㅡRadio.Romance.E04.180206.HDTV.H264 [feat. Artha Regina]   griztha08
IDFL.me 
Indonesian 라디오로맨스ㅡRadio.Romance.E03.180205.HDTV.H264 [feat. Artha Regina]   griztha08
IDFL.me 
Indonesian 라디오로맨스ㅡRadio.Romance.E02.180130.HDTV.H264 [feat. Artha Regina]   griztha08
IDFL.me 
Indonesian 라디오로맨스ㅡRadio.Romance.E01.180129.HDTV.H264 [feat. Artha Regina]   griztha08
IDFL.me  
Indonesian 라디오로맨스.Radio.Romance.E01.180129.HDTV.H264-NEXT-FH.   ichwan_falsyfy_hakim
Radio Romance 01.Silahkan Di Rate Seikhlasnya :) Fb : Falsyfy Hakim 
Indonesian 라디오 로맨스-Radio.Romance.E01.by.xxvitaxx   xxvitaxx
Eng Sub by RuoXi. Manually translated~ Enjoy~ 
Indonesian 라디오 로맨스.EP 14 DSS_Indo   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 라디오 로맨스.EP 13 DSS_Indo   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 라디오 로맨스.EP 12 DSS_Indo   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 라디오 로맨스.EP 11 DSS_Indo   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 라디오 로맨스.EP 10 DSS_Indo   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 라디오 로맨스.EP 09 DSS_Indo   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 라디오 로맨스.EP 08 DSS_Indo   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 라디오 로맨스.EP 07 DSS_Indo   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 라디오 로맨스.EP 06 DSS_Indo   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo  
Indonesian 라디오 로맨스.EP 05 DSS_Indo   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 라디오 로맨스.EP 04 DSS_Indo   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 라디오 로맨스.EP 03 DSS_Indo   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 라디오 로맨스.EP 02 DSS_Indo   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 라디오 로맨스.EP 01 DSS_Indo   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian Radio.Romance.Episode 1   Chals1703
Silahkan chinggu, jangan lupa rate yah ^.^ 
Indonesian Radio.Romance.EP01.x264.720p.Webrip-Care   cArE
Credit to VIU 
Indonesian Radio.Romance.E07.180220.HDTV.H264-SS   ue3
Silakan di-rate kalau bagus, dan selamat menikmati. 
Indonesian RADIO.ROMANCE.E02.NEXT   FenFitKuya
Saya hanya reupload saja 😀 
Indonesian Radio.Romance.2018.E1   Selviana_
Sub By VIU Team. Hanya membantu upload. Rate Good jika suka, maka akan terus berlanjut. 
Indonesian Radio Romance VIU-WEB Episode 12   pakde-subs
Nonton dan download filmnya di http://dramakoreaterbaru.net/  
Indonesian RADIO ROMANCE E01 NEXT   FenFitKuya
Saya hanya reupload 😀 
Indonesian 180206.라디오 로맨스.Radio Romance.E04.id-VIU   anyhow
Source Sub VIU, Video Ver: NEXT. Kami hanya menyelaraskannya. Visit vkatchu.wordpress.com & Follow twitter @vkatchu !  
Indonesian 180205.라디오 로맨스.Radio Romance.E03.id-VIU   anyhow
Source Sub VIU, Video Ver: NEXT. Kami hanya menyelaraskannya. Visit vkatchu.wordpress.com & Follow twitter @vkatchu ! 
Indonesian 180130.라디오 로맨스.Radio Romance.E02.id-VIU   anyhow
Source Sub VIU, Video Ver: NEXT. Kami hanya menyelaraskannya. Visit vkatchu.wordpress.com & Follow twitter @vkatchu ! 
Indonesian 180129.라디오 로맨스.Radio Romance.E01.id-VIU   anyhow
Source Sub VIU, Video Ver: NEXT. Kami hanya menyelaraskannya. Visit vkatchu.wordpress.com & Follow twitter @vkatchu ! 
Italian Radio Romance #ep.14   Klaudia19
lovemoon-myblog.blogspot.it 
Italian Radio Romance #ep.13   Klaudia19
lovemoon-myblog.blogspot.it 
Italian Radio Romance #ep.12   Klaudia19
lovemoon-myblog.blogspot.it 
Italian Radio Romance #ep.11   Klaudia19
lovemoon-myblog.blogspot.it 
Italian Radio Romance #ep.10   Klaudia19
https://lovemoon-myblog.blogspot.it/ 
Italian Radio Romance #ep.09   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it  
Italian Radio Romance #ep.08   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Radio Romance #ep.07   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Radio Romance #ep.06   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Radio Romance #ep.05   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Radio Romance #ep.04   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Radio Romance #ep.03   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Radio Romance #ep.02   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Radio Romance #ep.01   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian 08   Crosszeria
 
Italian 07   Crosszeria
 
Malay 라디오 로맨스.E14.180313.720p-NEXT   izrin96
🎬Sarikata oleh VIU. 🎥Episod 13-14. 🌱Diselaras untuk video keluaran NEXT. Selamat menonton! 😘❤️🍜 
Malay 라디오 로맨스.E13.180312.720p-NEXT   izrin96
🎬Sarikata oleh VIU. 🎥Episod 13-14. 🌱Diselaras untuk video keluaran NEXT. Selamat menonton! 😘❤️🍜 
Malay 라디오 로맨스.E12.180306.720p-NEXT   izrin96
🎬Sarikata oleh VIU. 🎥Episod 12. 🌱Diselaras untuk video keluaran NEXT. Selamat menonton! 😘❤️🍜 
Malay 라디오 로맨스.E11.180305.720p-NEXT   izrin96
🎬Sarikata oleh VIU. 🎥Episod 11. 🌱Diselaras untuk video keluaran NEXT. Selamat menonton! 😘❤️🍜 
Malay 라디오 로맨스.E10.180227.720p-NEXT   izrin96
🎬Sarikata oleh VIU. 🎥Episod 10. 🌱Diselaras untuk video keluaran NEXT. Selamat menonton! 😘❤️🍜 
Malay 라디오 로맨스.E09.180226.720p-NEXT   izrin96
🎬Sarikata oleh VIU. 🎥Episod 9. 🌱Diselaras untuk video keluaran NEXT. Selamat menonton! 😘❤️🍜 
Malay 라디오 로맨스.E08.180220.720p-NEXT   izrin96
🎬Sarikata oleh VIU. 🎥Episod 7-8. 🌱Diselaras untuk video keluaran NEXT. Selamat menonton! 😘❤️🍜 
Malay 라디오 로맨스.E07.180220.720p-NEXT   izrin96
🎬Sarikata oleh VIU. 🎥Episod 7-8. 🌱Diselaras untuk video keluaran NEXT. Selamat menonton! 😘❤️🍜 
Malay 라디오 로맨스.E06.180213.720p-NEXT   izrin96
🎬Sarikata oleh VIU. 🎥Episod 5-6. 🌱Diselaras untuk video keluaran NEXT. Selamat menonton! 😘❤️🍜 
Malay 라디오 로맨스.E05.180213.720p-NEXT   izrin96
🎬Sarikata oleh VIU. 🎥Episod 5-6. 🌱Diselaras untuk video keluaran NEXT. Selamat menonton! 😘❤️🍜 
Malay 라디오 로맨스.E04.180206.720p-NEXT   izrin96
🎬Sarikata oleh VIU. 🎥Episod 3-4. 🌱Diselaras untuk video keluaran NEXT. Selamat menonton! 😘❤️🍜 
Malay 라디오 로맨스.E03.180205.720p-NEXT   izrin96
🎬Sarikata oleh VIU. 🎥Episod 3-4. 🌱Diselaras untuk video keluaran NEXT. Selamat menonton! 😘❤️🍜 
Malay 라디오 로맨스.E02.180130.720p-NEXT   izrin96
🎬Sarikata oleh VIU. 🎥Episod 1-2. 🌱Diselaras untuk video keluaran NEXT. Selamat menonton! 😘❤️🍜 
Malay 라디오 로맨스.E01.180129.720p-NEXT   izrin96
🎬Sarikata oleh VIU. 🎥Episod 1-2. 🌱Diselaras untuk video keluaran NEXT. Selamat menonton! 😘❤️🍜 
Malay Radio Romance Malay 02   AzuanS94
Dimuat naik semula. Kesilapan baris ayat dan ejaan sudah di baiki.  
Malay Radio Romance Malay 01   AzuanS94
Dimuat naik semula. Kesilapan baris ayat dan ejaan sudah dibaiki.  
Portuguese 라디오 로맨스.E10.180227.720p-NEXT   looppin
Equipe "Em Sintonia com o Amor" no VIKI 
Portuguese 라디오 로맨스.E07.180220.720p-NEXT   looppin
Equipe "Em Sintonia com o Amor" no VIKI 
Portuguese 라디오 로맨스.E06.180213.720p-NEXT   looppin
Equipe "Em Sintonia com o Amor" no VIKI 
Portuguese 라디오 로맨스.E05.180213.720p-NEXT   looppin
Equipe "Em Sintonia com o Amor" no VIKI 
Portuguese 라디오 로맨스.E04.180206.720p-NEXT   looppin
Equipe `Em Sintonia com o Amor´no VIKI 
Portuguese 라디오 로맨스.E03.180205.720p-NEXT   looppin
Equipe `Em Sintonia com o Amor´no VIKI 
Portuguese 라디오 로맨스.E02.180130.1080p-NEXT   looppin
Equipe `Em Sintonia com o Amor´no VIKI 
Portuguese 라디오 로맨스.E01.180129.1080p-NEXT   looppin
Equipe `Em Sintonia com o Amor´no VIKI 
Spanish 라디오 로맨스.Radio.Romance.E13.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ 
Spanish 라디오 로맨스.Radio.Romance.E12.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 라디오 로맨스.Radio.Romance.E11.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 라디오 로맨스.Radio.Romance.E10.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 라디오 로맨스.Radio.Romance.E09.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 라디오 로맨스.Radio.Romance.E08.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 라디오 로맨스.Radio.Romance.E07.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 라디오 로맨스.Radio.Romance.E06.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 라디오 로맨스.Radio.Romance.E05.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 라디오 로맨스.Radio.Romance.E04.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 라디오 로맨스.Radio.Romance.E03.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 라디오 로맨스.Radio.Romance.E02.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ 
Spanish 라디오 로맨스.Radio.Romance.E01.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish Radio.Romance.E13.180312.HDTV.H264-NEXT-VIU   Finni
-=Finni=- Radio Romance Capítulo 13, Disfrútenlo. Traducido y corregido con Subtitle edit de la traducción en Inglés de RuoXi. 
Spanish Radio.Romance.E12.180306.HDTV.H264-NEXT-VIU   Finni
-=Finni=- Radio Romance Capítulo 12, Disfrútenlo. Traducido y corregido con Subtitle edit de la traducción en Inglés de RuoXi. 
Spanish Radio.Romance.E11.180305.HDTV.H264-NEXT-VIU   Finni
-=Finni=- Radio Romance Capítulo 11, Disfrútenlo. Traducido y corregido con Subtitle edit de la traducción en Inglés de RuoXi. 
Spanish Radio.Romance.E10.180227.HDTV.H264-NEXT-VIU   Finni
-=Finni=- Radio Romance Capítulo 10, Disfrútenlo. Traducido y corregido con Subtitle edit de la traducción en Inglés de RuoXi. 
Spanish Radio.Romance.E09.180226.HDTV.H264.-NEXT-VIU   Finni
-=Finni=- Radio Romance Capítulo 9, Disfrútenlo. Traducido y corregido con Subtitle edit de la traducción en Inglés de RuoXi. 
Spanish Radio Romance [01 - 02]   Beto_Kim
Kimyang